مدیرعامل و مالک شرکت BEE CURA SYSTEM آلمان، سازنده تجهیزات اتسنشاق هوای داخل کندوی زنبورعس