دکتر روشنک مکبری نژاد

  • رشته :دکترای طب سنتی ایرانی
  • تخصص :متخصص طب سنتی ایرانی
  • عضو هیئت علمی :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • سمت اجرایی :دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، رییس انجمن علمی طب سنتی ایران
  • دانشگاه علوم پزشکی :دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی